لیست قیمت سرور مجازی اشتراکی

بهترین تعرفه و پشتیانی را از ویرا بخواهید

یکماهه

(38 هزار تومان)

به ازای هر ماه

38 هزار تومان

سه ماهه

(102 هزار تومان)

به ازای هر ماه

34 هزار تومان

شش ماهه

(180 هزار تومان)

به ازای هر ماه

30 هزار تومان

یکساله

(312 هزار تومان)

به ازای هر ماه

26 هزار تومان